Chứng chỉ, chứng nhận

CHỨNG NHẬN HACCP
CHỨNG NHẬN HACCP

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Công ty TNHH Hải Nam – Okinawa được đánh giá và chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN5603:2008-CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 (HACCP Codex)

CHẤT LƯỢNG NUÔI TRỒNG
CHẤT LƯỢNG NUÔI TRỒNG

Công ty TNHH Hải Nam Okinawa được chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Quyết định 42/2005/QĐ – BYT ngày 08/12/2005 của Bộ y tế về việc ban hành: “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA đã được cấp Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 trong lĩnh vực: Nuôi trồng rong nho xuất khẩu.

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm: Nuôi trồng rong nho biển và Sản xuất rong nho muối, rong nho biển.

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO MUỐI
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO MUỐI

Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA đã được xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm Rong nho muối.

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO TƯƠI
CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO TƯƠI

Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA đã được xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm Rong nho tươi.