Certificates

CHỨNG NHẬN HACCP

CHỨNG NHẬN OCOP ĐẠT 5 SAO SẢN PHẨM RONG NHO MUỐI

CHỨNG NHẬN OCOP ĐẠT 5 SAO SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI
CHỨNG NHẬN OCOP ĐẠT 5 SAO SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI

CHỨNG NHẬN OCOP ĐẠT 5 SAO SẢN PHẨM RONG NHO TƯƠI

CHẤT LƯỢNG NUÔI TRỒNG
FARMING QUALITY

FARMING QUALITY

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
PRODUCT STANDARD

PRODUCT STANDARD

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 QUALITY CERTIFICATE

ISO 9001:2015 QUALITY CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
CERTIFICATE OF QUALIFICATIONS OF FOOD SAFETY

CERTIFICATE OF QUALIFICATIONS OF FOOD SAFETY

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM RONG NHO TƯƠI
ANNOUNCEMENT OF FOOD SAFETY REGULATIONS OF FRESH GRAPE SEAWEED

ANNOUNCEMENT OF FOOD SAFETY REGULATIONS OF SALTED GRAPE SEAWEED