CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

 Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA  đã được cấp Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 trong lĩnh vực: Nuôi trồng rong nho xuất khẩu.